LOGOWANIE
 
Login:
 
Haslo:
 
 

Nie pamitam hasa

Regulamin

 

Regulamin wiadczenia Usug Drog Elektroniczn
przez ERBE Spka z ograniczon odpowiedzialnoci

* obowizuje od dnia 11/09/2014 

I. Postanowienia Oglne

 

1. Definicje poj uytych w Regulaminie:

 

1.1. Ustawa o wiadczeniu usug drog elektroniczn – ustawa o wiadczeniu usug drog elektroniczn z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204),
1.2. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.),
1.3. Regulamin – Niniejszy Regulamin ERBE Sp. z o.o.,
1.4. Oglne Zasady Wsppracy – dokument, stanowicy integraln cz niniejszego Regulaminu zawierajcy oglne zasady i warunki wsppracy pomidzy Dystrybutorami Detalicznymi, znajdujcy si na stronie internetowej www.erbe.co w zakadce Oglne Zasady Wsppracy,
1.5. ERBE– ERBE Sp. z o.o., z siedzib w Katowicach, przy ul. Kolistej 24/8, wpisana przez Sd Rejonowy Katowice-Wschd w Katowicach, Wydzia VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod Nr KRS 0000419872,

NIP: 954-27-37-552, REGON: 2742931194

1.6. Serwis – stworzony przez ERBE Portal internetowy B2B, dostpny na stronach internetowych https://www.erbe.co podczony do sieci Internet, za pomoc ktrej ERBE wiadczy usugi okrelone w niniejszym Regulaminie,
1.7. Usugi – usugi, ktrych zakres i rodzaj zosta zdefiniowany w punkcie II poniej,
1.8. Uytkownik – Dystrybutor Detaliczny prowadzcy dziaalno gospodarcz, ktry ma wczeniej utworzon kartotek kontrahenta w systemie sprzeday ERBE, a take spenia warunki Regulaminu, zaakceptowa jego tre oraz dokona Rejestracji w wyniku ktrej zosta utworzony dla niego Profil Uytkownika i tym samym otrzyma on dostp do Usug wiadczonych przez ERBE,
1.9. Dystrybutor Detaliczny – podmiot prowadzcy specjalistyczny punkt sprzeday, prowadzcy dziaalno w zakresie sprzeday na rzecz konsumentw produktw,

1.10. Produkty – akcesoria, karmy, kosmetyki oraz inne artykuy przeznaczone dla zwierzt

1.11. Rejestracja – procedura zakadania Profilu,
1.12. Profil – profil Uytkownika Serwisu, za pomoc ktrego korzysta on z Usug Serwisu.

 

2. Niniejszy Regulamin zosta wydany na podstawie Ustawy o wiadczeniu usug drog elektroniczn.

 

3. Regulamin okrela zakres i warunki wykonywania przez ERBE usug wiadczonych drog elektroniczn oraz przesyania informacji handlowych, warunki zawierania i rozwizywania umw o wiadczenie takich usug oraz tryb postpowania reklamacyjnego.

 

4. Uytkownik korzystajcy z Serwisu, ktry chce skorzysta z usug dostpnych za porednictwem tego Serwisu, musi zaakceptowa Regulamin dostpny na stronie internetowej https://www.erbe.co Uytkownik zobowizuje si do przestrzegania zasad tam zawartych. Rozpoczcie korzystania z Usugi jest rwnoznaczne z akceptacj warunkw Regulaminu.

 

5. Uytkownik, korzysta z usug dostpnych za porednictwem tego Serwisu zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie Oglne Zasady Wsppracy, ktry dostpny jest po zarejestrowaniu Uytkownika w  siedzibie/ oddziale ERBE.

 

6. Serwis jest dedykowany dla Dystrybutorw Detalicznych, ktrzy zaakceptowali Oglne Zasady Wsppracy i maj wczeniej utworzon kartotek kontrahenta w systemie sprzeday ERBE.

 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajd przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o wiadczeniu usug drog elektroniczn, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych stosownych aktw prawnych.

 

 

II. Rodzaje i zakres wiadczonych usug wiadczonych drog elektroniczn

 

Niniejszy Regulamin obejmuje usugi wiadczone drog elektroniczn, przy uyciu Serwisu, a w szczeglnoci:

 

a) umoliwienie stworzenia Profilu Uytkownika,

b) umoliwienie przegldania Produktw, udostpnionych przez ERBE

c) umoliwienie skadania zamwie na Produkty do ERBE

d) otrzymywanie potwierdzenia faktu zoenia zamwienia,

e) umoliwienie wgldu w histori zamwie danego Dystrybutora Detalicznego, skadanych poprzez Serwis,

f) umoliwienie wgldu w histori dokumentw sprzeday danego Dystrybutora Detalicznego, zarejestrowanych w ERBE,

g) umoliwienie przesyania za pomoc Serwisu, umieszczania w Serwisie danych oraz innych informacji dotyczcych sprzeday Produktw.

 

 


III. Warunki wiadczenia usug drog elektroniczn

 

1. ERBE wiadczy usugi na rzecz Uytkownikw w zakresie i na warunkach okrelonych w Regulaminie.

 

2. Uytkownikiem Serwisu moe by wycznie Dystrybutor Detaliczny, ktry spenia wymogi okrelone w Oglnych Zasadach Wsppracy oraz przestrzega obowizkw tam okrelonych.

 

3. Dystrybutor Detaliczny, ktry chce utworzy swj Profil obowizany jest zarejestrowa si jako Uytkownik. W tym celu naley skontaktowa si z siedzib lub oddziaem ERBE.

 

4. ERBE ma prawo odmwi dokonania rejestracji Uytkownika, w przypadku nie podania wszystkich danych wskazanych jako koniecznych do zarejestrowania si w Serwisie.

 

5. Dla potrzeb procesu rejestracji i identyfikacji, Uytkownik podaje w formularzu rejestracyjnym nastpujce dane:

 

a) Imi Nazwisko,
b) Numer telefonu kontaktowego uywany w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej,
c) Adres e-mail uywany w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej,
d) Nazwe firmy

e) NIP

f) REGON

g) Adres firmy

 

6. ERBE nie ponosi odpowiedzialnoci za przerwy i inne nieprawidowoci w funkcjonowaniu strony, lub za trudnoci w dostpie do tej strony i przekazaniu (zapisaniu) koniecznych informacji.

 

7. ERBEjest uprawniony do weryfikacji poprawnoci danych podanych przez Uytkownika w formularzu zgoszeniowym w trakcie Rejestracji. W przypadku wykrycia nieprawidowoci, ERBE zastrzega sobie moliwo wyrejestrowania Uytkownika lub uniemoliwienia mu dostpu do jego konta. Uytkownik potwierdza, e nie bdzie podnosi adnych roszcze wobec ERBE z tego tytuu.

 

8. Przy rejestracji w serwisie Uytkownik podaje swoje haso i login, za pomoc ktrych bdzie mg si logowa w Serwisie i bdzie identyfikowany przez Serwis, jako zarejestrowany Uytkownik Serwisu.

 

9. Uytkownikowi nie wolno udostpnia swojego hasa lub loginu osobom trzecim. Uytkownik przyjmuje do wiadomoci, e odpowiada za zachowanie poufnego charakteru hase zwizanych z kontem Uytkownika uywanymi do uzyskania dostpu do Serwisu, oraz e ponosi wyczn odpowiedzialno wobec ERBE za czynnoci dokonywane za porednictwem swojego konta. Uytkownik zgadza si niezwocznie poinformowa ERBE, pod adresem inkontrahent@erbeanimals.pl, o przypadkach nieautoryzowanego korzystania z hasa lub konta Uytkownika, o ile o przypadkach takich powziby wiadomo.

 

10. Wszystkie operacje po zalogowaniu si w Serwisie s automatycznie szyfrowane protokoem SSL (Secure Sockets Layer) w wersji 3., wykorzystujcym klucz o dugoci 128 bitw lub wikszej. SSL jest oglnowiatowym, powszechnie stosowanym standardem transmisji danych pomidzy komputerami w Internecie. Certyfikat bezpieczestwa potwierdza poprawno szyfrowanego poczenia.

 

11. Uytkownik moe posiada tylko jeden Profil. Uytkownikom nie wolno udostpnia swoich Profili innym Uytkownikom.

 

12. Profil Uytkownika umoliwia mu dokonywanie nastpujcych czynnoci:

 

a) dokonywanie zmian w stworzonym Profilu,
b) przegldania Produktw, udostpnionych przez ERBE,
c) przegldanie informacji handlowych umieszczanych za pomoc Serwisu w szczeglnoci informacji dotyczcych Produktw oraz usug wiadczonych przez ERBE

d) skadanie zamwie na Produkty do Parys,
e) otrzymywanie potwierdze otrzymania zoonego zamwienia od Parys,
f) wgldu w histori zamwie danego Dystrybutora Detalicznego powizanego z Profilem Uytkownika, ktre zostay zoone poprzez Serwis,
g) zapoznanie si histori dokumentw sprzeday Dystrybutora Detalicznego, powizanych z jego Profilem Uytkownika, zarejestrowanych w Parys.

 

13. Serwis zosta stworzony tylko i wycznie dla celw promocji, dystrybucji i uatwienia sprzeday Produktw. Uytkownicy nie mog zamieszcza na stronach internetowych Serwisu danych i informacji o jakichkolwiek innych produktach.

 

14. Realizacja, odbir i patno za dokonywane przez Uytkownika zamwienia odbywa si poza Serwisem, na podstawie oddzielnie zawartej umowy pomidzy ERBE i Dystrybutorem Detalicznym oraz na podstawie Oglnych Zasad Wsppracy. Odpowiedzialno ERBE oraz Uytkownika Serwisu za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie ww. umowy oceniana jest wycznie na podstawie postanowie tej umowy oraz jej zacznikw i stosowych przepisw prawa, z zastrzeeniem ustpu 16.

 

15. Uytkownik skada zamwienia za porednictwem Serwisu w sposb i na Warunkach okrelonych w Oglnych Zasadach Wsppracy z zastrzeeniem poniszych postanowie:

 

a) Uytkownik skada zamwienie po zalogowaniu si do Serwisu, za pomoc swojego Profilu, zgodnie z instrukcj umieszczon w Serwisie,
b) ERBE wysya do Uytkownika potwierdzenie przyjcia. Przewidywany maksymalny czas otrzymania potwierdzenia to 30 minut,
c) W przypadku braku otrzymania potwierdzenia przyjcia zamwienia w czasie wskazanym w punkcie b) Uytkownik powinien zoy ponowne zamwienie za porednictwem Serwisu lub telefonu, faksu bd e-maila. Brak otrzymania potwierdzenia przyjcia zamwienia w terminie oznaczonych w punkcie b) oznacza, e Zamwienie nie jest realizowane. W takiej sytuacji Uytkownik powinien zoy zamwienie za pomoc Serwisu powtrnie lub zoy zamwienie przy pomocy innych moliwych, zgodnie z odrbnie zawart umow oraz Oglnymi Zasadami Wsppracy rodkw

 

16. Serwis przewiduje Dla Uytkownikw inne usugi. Rodzaje i zakres tych usug okrela odrbny regulamin. Warunkiem korzystania z tych usug jest zaakceptowanie regulaminu tych usug.

 

17. Zabrania si korzystania z Serwisu w celach sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym w celach prowadzcych do dyskryminacji innych Uytkownikw, ograniczajcych prawa innych Uytkownikw lub uniemoliwiajcych innym Uytkownikom korzystanie z Serwisu.

 

18. W szczeglnoci, zabrania si wykorzystywania Serwisu w sposb, ktry moe spowodowa:

 

a) bezprawne uzyskanie dostpu do danych zawartych w Serwisie i poza nim;
b) zakcenie pracy infrastruktury informatycznej Serwisu;
c) spowodowanie zagroenia dla korzystania, bd jakoci operacji przeprowadzanych przez innych Uytkownikw Serwisu;
d) uszkodzenie, bd zniszczenie integralnoci danych komputerowych.

 

19. Uprasza si wszystkich Uytkownikw Serwisu o powiadamianie ERBE o wszelkich sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami treciach, ktre znajduj si w Serwisie.

 

20. ERBE podejmie odpowiednie dziaania w celu usunicia lub zablokowania dostpu do tych informacji.

 

21. ERBE zastrzega sobie prawo do weryfikowania treci zawartych w Profilach Uytkownikw w celu sprawdzenia czy treci te nie naruszaj przepisw prawa oraz postanowie Regulaminu.

 

 


IV. Ograniczenie odpowiedzialnoci

 

1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez waciwe przepisy prawa, ERBE nie ponosi odpowiedzialnoci za aktualno, dokadno, ani kompletno prezentowanych w Serwisie informacji, oraz nie udziela z tego tytuu adnych gwarancji ani zapewnie, jak rwnie nie ponosi odpowiedzialnoci za ich przydatno dla okrelonych dziaa Uytkownika Serwisu, w szczeglnoci ERBE nie ponosi odpowiedzialnoci za prawidowo danych zawartych w historii zamwie oraz za prawidowo danych umieszczanych w Serwisie przez samych Uytkownikw.

 

2. O ile ERBE dokada wszelkich stara, aby zapewni aktualno i kompletno podanych w Serwisie informacji o produktach, to istnieje ryzyko, e zawarte w Serwisie dane nie bd zawieray wszystkich istotnych z punktu widzenia Uytkownika informacji.

 

3. W zwizku z tym, zaleca si weryfikowanie informacji podanych w serwisie internetowym z opisami i informacjami podanymi na opakowaniu danego produktu.

 

4. Ponadto Uytkownik moe uzyska potrzebne mu informacje o Produktach poprzez konwencjonalne rodki komunikacji, takie jak: fax, telefon lub list. Dane kontaktowe ERBE s podane w Serwisie pod zakadk „Kontakt”.

 

5. Z przyczyn niezalenych od ERBE korzystanie z Serwisu moe by chwilowo przerwane lub wstrzymane. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez waciwe przepisy prawa, ERBE nie udziela adnych gwarancji, ani zapewnie co do nieprzerwanego dostpu i korzystania z Serwisu. ERBEdostpu do Internetu, usug hostingowych i innych. ERBE nie ponosi take odpowiedzialnoci za przerwy w dziaaniu Serwisu, bd poszczeglnych jego funkcji. ERBE zastrzega sobie prawo przerwy w dostpnoci Serwisu, zwaszcza z przyczyn technicznych bd innych.

 

6. Dla uniknicia wtpliwoci, ERBE informuje, e ma prawo do modyfikowania, optymalizowania i uzupeniana zawartoci usug lub materiaw dostpnych w Serwisie oraz ukadu Serwisu, w dowolnym momencie, bez powiadomienia Uytkownikw. Jakiekolwiek zakcenie dziaania Serwisu na skutek prowadzenia tych czynnoci lub z innych przyczyn, nie daje podstawy do dania jakiegokolwiek odszkodowania.

 

7. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez waciwe przepisy prawa, ERBE wycza swoj odpowiedzialno z tytuu szkd spowodowanych w zwizku z korzystaniem z Serwisu, w zwizku z korzystaniem z informacji zawartych w tyme Serwisie.

 

8. ERBE dokada wszelkich stara, aby zabezpieczy stron internetow Serwisu przed dziaaniem wirusw lub innych szkodliwych elementw, kadego rodzaju. ERBE nie udziela adnych zapewnie, e materiay i usugi zawarte na tej stronie internetowej s wolne od wirusw lub innych szkodliwych elementw, oraz e Serwis jest w peni bezpieczny.

 

 


V. Warunki zawierania i wypowiadania umw o wiadczenie usug drog elektroniczn

 

1. Zawarcie umowy o wiadczenie usug drog elektroniczn nastpuje z momentem rejestracji oraz akceptacji warunkw niniejszego Regulaminu.

 

2. Uytkownik moe w kadym czasie wypowiedzie umow o wiadczenie usug drog elektroniczn z ERBE. 

3. Umowa o wiadczenie usug drog elektroniczn ulega ustaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.

 

4. ERBE nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody jakie poniosa osoba trzecia w zwizku z wypowiedzeniem umowy o wiadczenie usug drog elektroniczn przez Uytkownika.

 

5. Z wanych przyczyn umowa o wiadczenie usug drog elektroniczn moe zosta wypowiedziana przez ERBE

6. Z chwil ustania umowy o wiadczenie usug drog elektroniczn Parys natychmiast dezaktywuje login uytkownika i blokuje dostp do Serwisu przy uyciu tego loginu.

 

 


VI. Tryb postpowania reklamacyjnego

 

1. Uytkownik moe zoy reklamacj, jeeli usugi zwizane z funkcjonowaniem Serwisu przewidziane w niniejszym Regulaminie nie s realizowane przez ERBE lub s realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

2. Reklamacj mona zoy w formie elektronicznej za pomoc wiadomoci e-mail przesanej na adres inkontrahent@erbeanimals.pl

 

3. Reklamacj mona wnie w terminie 7 dni od ujawnienia przyczyny reklamacji. ERBE moe pozostawi reklamacj bez jej rozpatrzenia jeli zostaa wniesiona po upywie tego terminu.

 

4. Reklamacja powinna zawiera co najmniej login Uytkownika oraz opis zgaszanych zastrzee. Jeeli podane informacje lub dane wymagaj uzupenienia, przed rozpatrzeniem reklamacji ERBE ma prawo zwrci si do skadajcego reklamacj o jej uzupenienie we wskazanym zakresie.

 

5. ERBE rozpoznaje reklamacj w terminie 14 dni, liczc od dnia jej wniesienia lub jej uzupenienia.

 

6. Odpowied na reklamacj wysyana jest za pomoc wiadomoci e-mail. W szczeglnych wypadkach ERBE ma prawo wysa odpowied w inny sposb.

 

7. W przypadku reklamacji zwizanych z realizacja zamwienia maj zastosowanie zapisy zawarte w Oglnych Zasadach Wsppracy , w paragrafie  Reklamacje.

 

 


VII. Prawa wasnoci intelektualnej

 

1. Wszystkie treci lub materiay zawarte na stronie internetowej Serwisu, w tym grafika, teksty, znaki handlowe, ukad Serwisu oraz inne elementy s wasnoci ERBE lub zostay uyte przez ERBE za zgod danego waciciela. Strona internetowa, jak i treci, logotypy, obrazy oraz pozostae materiay, ich wybr i forma prezentacji s chronione prawem autorskim lub innymi prawami wasnoci intelektualnej.

 

2. Korzystanie z zawartoci, o ktrej mowa w punkcie 1 powyej, nie oznacza nabycia przez Uytkownikw jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym do utworw. Uytkownik moe korzysta z tych utworw jedynie w zakresie dozwolonego uytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z pn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402). W szczeglnoci, poza okrelonymi w tych ustawach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody ERBE kopiowania, modyfikowania, czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposb jakiejkolwiek czci Serwisu w caoci lub czci. Znaki handlowe, znaki towarowe, logotypy oraz inne znaki (dalej zbiorczo „Znaki Handlowe”) umieszczone w Serwisie s prawnie chronione. Zgoda na uywanie tego Serwisu nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na uywanie Znakw Handlowych pojawiajcych si na stronie internetowej Serwisu. Wszelkie uycie Znakw Handlowych, bd podobnych znakw lub nazw, jest zabronione, chyba e ERBE wyrazi na pimie zgod na takie uycie Znakw Handlowych. Naruszenie praw wasnoci intelektualnej moe spowodowa podjcie stosownych krokw prawnych przez ERBE lub innych uprawnionych.

 

 


VIII. Cookies

 

1. W celu ustalenia danych statystycznych o ruchu Uytkownikw oraz uatwienia uytkownikom korzystania z treci Serwisu, ERBE moe uywa technologii znanej jako cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer serwisu internetowego na komputerze Uytkownika, ktre serwer ten moe odczyta przy kadorazowym poczeniu si z tego komputera.

 

2. Uytkownik moe w kadej chwili wyczy w swojej przegldarce internetowego opcj przyjmowania cookies, co nie spowoduje utrudnie w korzystaniu z treci serwisu internetowego.

 

3. Wicej informacji na temat wyczania cookies dostarczaj instrukcje poszczeglnych przegldarek oraz tre sekcji "help" danej przegldarki.

 

 


IX. Postanowienia kocowe

 

1. Prawem waciwym dla umowy zawartej pomidzy ERBE a Uytkownikiem, ktrej przedmiotem s usugi wiadczone drog elektroniczn, na warunkach okrelonych w niniejszym Regulaminie jest prawo polskie. Wszelkie spory bd rozstrzygane przez sd waciwy dla siedziby ERBE.

 

2. Jeli ktrekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za niewane, pozostae postanowienia pozostaj w mocy.

 

W przypadku pyta, czy uwag Uytkownikw dotyczcych warunkw korzystania z Serwisu, czy polityki ochrony prywatnoci ERBE, prosimy o przesanie poczty elektronicznej na adres: inkontrahent@erbeanimals.pl

 

 

REGULAMIN KLUBU HODOWCW

 § 1

 WARUNKI CZONKKOWSTWA W KLUBIE NATURE’S PROTECTION

 

1.     Organizatorem Klubu Hodowcw Nature’s Protection jest firma  ERBE wyczny importer karm Nature’s Protection, katarzyna.nitka@erbeanimals.pl

2.     Czonkiem Klubu moe zosta jedynie hodowca posiadajcy oficjalny przydomek i prowadzc zarejestrowan hodowl psw lub kotw w organizacjach kynologicznych i fenologicznych. Bardzo prosimy o przesanie skanu rejestracji przydomka.

3.     Warunkiem przyjcia do Klubu jest przesanie na adres , katarzyna.nitka@erbeanimals.pl wiadomoci e-mail o chci przystpienia do Klubu wraz z podaniem nazwy przydomka hodowlanego lub skorzystania z formularza online lub formularzy rozdawanych na wystawach psw lub kotw.

4.     Dane osobowe Czonkw Klubu s rejestrowane w komputerowej bazie danych Klubu i bd przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczcymi ochrony danych osobowych przez Organizatora w celach okrelonych w niniejszym regulaminie. Kady Czonek Klubu ma prawo do wgldu oraz poprawy swoich danych. W przypadku wyraenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i informacyjnych, Czonek bdzie informowany za porednictwem poczty elektronicznej o nowociach, promocjach i zasadach zdrowego ywienia. Dane mog zosta przekazane innym podmiotom tylko w celu realizacji dostaw zamwionej karmy lub pakietw startowych.

5.     Przyjcie do programu zostanie potwierdzone mailem lub telefonicznie przez koordynatora.

6.     Czonkostwo w Klubie ustaje na pisemny wniosek Czonka przesany do firmy ERBE lub decyzj firmy podjt w wyniku nie wywizania si przez Czonka Klubu zobowizujcego Regulaminu Klubu.

7.     ERBE zastrzega sobie prawo zakoczenia bd zawieszenia dziaania Klubu z zachowaniem dwutygodniowego wypowiedzenia.

8.     Regulamin Klubu nie wymaga rezygnacji z czonkostwa w innym Klubie Hodowcw.

 

§2

 KORZYCI Z UDZIAU W PROGRAMIE

 

1.     Korzyci wynikajce z czonkostwa w programie mog by realizowane wycznie przez Hodowc, ktremu zostay one przyznane, w oparciu o niniejszy Regulamin i tylko w odniesieniu do jego psw/kotw oraz szczenit/ kocit

2.     Czonek Klubu Hodowcw Nature’s Protection ma prawo nabywa produkty w specjalnych cenach hodowlanych na wasny uytek.

3.     Bezpatne wyprawki dla szczenit

4.     Bezpatne konsultacje ywieniowe oraz pielgnacyjne

5.     Dostpna infolinia dla Czonkw Klubu

6.     Korzystania z przywilejw na stoiskach organizatora programu w czasie trwania wybranych wystaw psw rasowych w Polsce, oraz innych imprez kynologicznych ( informacje podawane bd na naszej stronie internetowej). Moliwo odbioru w tych miejscach, wczeniej zamwionego towaru.

7.     Pomoc w promocji hodowli i sprzeday szczenit/kocit, poprzez bezpatne zamieszczanie ogosze na stronie programu.

8.     Szereg programw lojalnociowych i partnerskich.

 

System B2B oparty na systemie inKontrahent - www.inkontrahent.pl
Wymienione na Platformie B2B nazwy, znaki firmowe i znaki towarowe s� wy��czn� w�asno�ci� ich w�a�cicieli i zosta�y u�yte jedynie w celach informacyjnych.