LOGOWANIE
 
Login:
 
Haslo:
 
 

Nie pamitam hasa

Polityka prywatnoci

 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

Niniejszym informujemy Ci, e przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegy tego dotyczce znajdziesz poniej.

 

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ERBE Sp. z o. o. z siedzib w Katowicach. Moesz si z nami skontaktowa w nastpujcy sposb:

- listowanie na adres: ul. Kolista 24, 40-486 Katowice lub ul. Kociuszki 61F , 43-190 Mikow,

- telefonicznie: 32 302 23 81-84,

- mail: biuro@erbeanimals.pl

 

 

II. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w nastpujcych celach i na nastpujcych podstawach:

1.         w celu prowadzenia marketingu bezporedniego naszych produktw i usug przy uyciu rodkw nieelektronicznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2.         w celu oferowania naszych produktw i usug na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezporedniego naszych produktw i usug do czasu, a zgosisz sprzeciw wzgldem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgod, jeli przetwarzalimy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, e si zdezaktualizoway.

3.         w celu podjcia dziaa na Twoje danie, tj. osoby, ktrej dane dotycz, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO), lub na danie Twojego pracodawcy lub innego podmiotu, w imieniu ktrego dziaasz (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO),

4.         w celu wykonania i na podstawie umowy, ktr z nami zaware (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO), lub w celu wykonania i na podstawie umowy zawartej z Twoim pracodawc lub podmiotem, w imieniu ktrego dziaasz (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO),

5.         w celach analitycznych [np.: doboru usug do potrzeb naszych klientw; optymalizacji naszych produktw na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logw technicznych aplikacji; optymalizacji procesw obsugi na podstawie przebiegu procesw obsugi sprzeday i posprzedaowej, w tym reklamacji, badania satysfakcji klientw, badania jakoci naszej obsugi itp.], co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

6.         w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktw, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

7.         w celu gromadzenia i przechowywania dokumentacji ksigowej, do czego jestemy zobowizani na podstawie przepisw prawa, w szczeglnoci przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, ustawy o podatku od towarw i usug, ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowoci.

 

 

III. Kategorie Twoich danych, ktre przetwarzamy

Bdziemy przetwarza nastpujce kategorie Twoich danych:

1.         jeeli jeste osob fizyczn nieprowadzc dziaalnoci gospodarczej, to:

a) imi i nazwisko,                                                              

b) adres zamieszkania,                                                             

c) numer telefonu,                                                                      

d) adres email,                                                                    

e) numer rachunku bankowego,                                          

 

2.         jeeli jeste osob fizyczn prowadzc dziaalno gospodarcz, pracownikiem takiej osoby lub osob dziaajc w jej imieniu:

a)        imi i nazwisko, firma przedsibiorcy;

b)        adres prowadzenia dziaalnoci;

c)         NIP, ewentualnie REGON;

d)        numer rachunku bankowego;

e)        dane kontaktowe;

f)         dane subowe pracownikw lub osb dziaajcych w imieniu tych klientw (imi, nazwisko, stanowisko, subowe dane kontaktowe),

 

3.         jeeli jeste pracownikiem lub osob dziaajc w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajcej osobowoci prawnej:

a)        dane subowe pracownikw lub osb dziaajcych w imieniu tych klientw (imi, nazwisko, stanowisko, subowe dane kontaktowe),

b)        numer PESEL (w przypadku przekazania Spce odpisu z KRS w celu wykazania reprezentacji klienta),

 

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe moemy udostpnia nastpujcym kategoriom podmiotw: podwykonawcom, czyli podmiotom, z ktrych korzystamy przy ich przetwarzaniu, np. firmom ksigowe, prawniczym, informatycznym, kurierskim.

 

V. Przekazywanie danych do pastw trzecich lub organizacji midzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

VI. Okres przechowywania danych

1.            Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy kupna- sprzeday, realizacji usug przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do koca roku kalendarzowego nastpujcego po roku, w ktrym ostatni raz si z nami kontaktowaa w sprawie jej zawarcia.

2.            Twoje dane pozyskane w zwizku z zawarciem umowy kupna- sprzeday, realizacji usug przetwarzamy do koca okresu przedawnienia potencjalnych roszcze z umowy.

3.            Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezporedniego naszych produktw i usug do czasu, a zgosisz sprzeciw wzgldem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgod, jeli przetwarzalimy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, e si zdezaktualizoway.

 

VII. Twoje prawa:

Przysuguje Ci:

a) prawo dostpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunicia danych.

Jeeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abymy przetwarzali Twoje dane, moesz zada, abymy je usunli.

d) ograniczenia przetwarzania danych

Moesz zada, abymy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wycznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tob dziaa, jeeli Twoim zdaniem mamy nieprawidowe dane na Twj temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, ebymy je usunli, bo s Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wzgldem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezporedniego. Jeeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczegln sytuacj. Masz take prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych ni marketing

bezporedni, a take, gdy przetwarzanie jest nam niezbdne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam wadzy publicznej. Powiniene wtedy wskaza nam Twoj szczeglna sytuacj, ktra Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objtego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarza Twoje dane w tych celach, chyba e wykaemy, e podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych s nadrzdne wobec Twoich praw lub te e Twoje dane s nam niezbdne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze.

f) prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzyma od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie uywanym formacie nadajcym si do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczce, ktre nam dostarczya na podstawie umowy lub Twojej zgody. Moesz te zleci nam przesanie tych danych bezporednio innemu podmiotowi

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeeli uwaasz, e przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, moesz zoy w tej sprawie skarg do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych lub innego waciwego organu nadzorczego

h) prawo do cofnicia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W kadej chwili masz prawo cofn zgod na przetwarzanie tych danych osobowych, ktre przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnicie zgody nie bdzie wpywa na zgodno z prawem przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

VIII. PLIKI COOKIES

Wykorzystujemy pliki cookies – dane informatyczne, pliki tekstowe, ktre przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika, uatwiajce korzystanie ze stron internetowych Serwisu. Cookies przechowywane s jedynie na dysku twardym Uytkownika, nie za na naszym serwerze i s wycznymi informacjami zbieranymi przez stron. Uytkownik moe w kadej chwili wyczy w swojej przegldarce opcj przesyania cookies, moe to jednak mie wpyw na prawidowe funkcjonowanie serwisu.

 


 

1. Zastosowanie


Niniejsze Zasady okrelaj zasady korzystania przez uytkownikw z serwisu internetowego dostpnego na stronie www.erbe.co. Serwis ten jest udostpniany przez ERBE Sp. z o.o. z siedzib przy ul. Kolistej 24/8, 40-486 Katowice, Polska (dalej „Administrator”), ktry jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Sd Rejonowy Katowice-Wschd w Katowicach, Wydzia VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod Nr KRS 0000419872, NIP: 954-27-37-552, REGON: 242931194. Wszyscy uytkownicy niniejszej strony internetowej Administratora o adresie www.erbe.co s zobowizani przestrzega podanych poniej Zasad korzystania ze strony internetowej.

Prosimy o uwane przeczytanie niniejszych Zasad, gdy korzystanie ze strony internetowej www.erbe.co oraz z informacji na niej zawartych oznacza automatyczn akceptacj niniejszych Zasad korzystania ze strony internetowej. Jeeli nie akceptuj Pastwo tych Zasad, prosimy o niekorzystanie z tej strony internetowej.

W wypadku naruszenia przez uytkownika przedstawionych Zasad korzystania ze strony internetowej, lub wykorzystania strony internetowej www.erbe.co dla celw sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, Administrator moe wedug wasnego uznania ograniczy, zawiesi lub zablokowa takiemu uytkownikowi dostp do strony internetowej www.erbe.co, bez wysyania uprzedniego powiadomienia.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian niniejszych Zasad korzystania ze strony internetowej, bez koniecznoci uprzedniego powiadomienia uytkownikw strony. W zwizku z tym, zaleca si, aby uytkownik strony www.erbe.co regularnie sprawdza tre niniejszych Zasad, czy nie zostay do nich wprowadzone zmiany. Zasady te s dostpne poprzez odnonik na stronie startowej www.erbe.co.


2. rodki bezpieczestwa

Zabrania si korzystania ze strony internetowej www.erbe.co w celach sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym w celach prowadzcych do dyskryminacji innych uytkownikw, ograniczajcych prawa innych uytkownikw lub uniemoliwiajcych innym uytkownikom korzystanie z witryny. W szczeglnoci, zabrania si wykorzystywania strony internetowej www.erbe.co w sposb, ktry moe spowodowa:

bezprawne uzyskanie dostpu do danych zawartych na stronie i poza ni;

 zakcenie pracy infrastruktury informatycznej serwisu strony internetowej www.erbe.co, lub spowodowanie zagroenia dla korzystania bd jakoci operacji przeprowadzanych przez innych uytkownikw tej strony internetowej;

uszkodzenie, bd zniszczenie integralnoci danych komputerowych.

Uprasza si wszystkich uytkownikw strony internetowej www.erbe.co  o powiadamianie Administratora o wszelkich sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami treciach, ktre znajduj si na stronach tego serwisu. Administrator podejmie odpowiednie dziaania w celu usunicia lub zablokowania dostpu do tych informacji.


3. Ograniczenie odpowiedzialnoci

Z niniejszej strony internetowej uytkownik korzysta wycznie na wasne ryzyko.
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez waciwe przepisy prawa, Administrator nie ponosi odpowiedzialnoci za aktualno, dokadno, ani kompletno prezentowanych na stronie informacji, jak rwnie za ich przydatno dla okrelonych dziaa uytkownikw strony. Dane i informacje zawarte na stronie www.erbe.co su wycznie celom informacyjnym. Administrator dokada wszelkich stara, aby zapewni aktualno i kompletno podanych na stronie informacji o produktach i usugach Administratora, to z uwagi na konieczno syntetycznego przedstawiania informacji, istnieje ryzyko, e zawarte na stronie informacje nie bd zawieray wszystkich istotnych z punktu widzenia uytkownika informacji. W zwizku z tym, zaleca si – zwaszcza w przypadku informacji o produktach – konfrontowanie informacji podanych na stronie internetowej z opisami i informacjami podanymi na opakowaniu danego produktu. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez waciwe przepisy prawa, Administrator nie udziela adnych gwarancji, ani zapewnie co do poprawnoci i prawdziwoci zamieszczonych na tej stronie informacji, treci, materiaw lub ofert produktw, oraz co do nienaruszania praw osb trzecich.

Administrator dokada wszelkich stara, aby zapewni waciwy ukad i funkcjonalno serwisu www.erbe.co. Jednake, pomimo podjtych stara moe si okaza, e zawarte na tej stronie informacje mog si okaza niejasne dla uytkownika. Ponadto, z przyczyn niezalenych od Administratora korzystanie ze strony internetowej www.erbe.co moe by chwilowo przerwane lub wstrzymane. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez waciwe przepisy prawa, Administrator nie udziela adnych gwarancji, ani zapewnie w odniesieniu do dokadnoci, kompletnoci i prawdziwoci zawartych na stronie informacji odnonie do ukadu i funkcjonalnoci serwisu, a take w odniesieniu do nieprzerwanego dostpu i korzystania z tej strony. Uytkownik moe uzyska potrzebne mu informacje o produktach lub usugach Administratora poprzez konwencjonalne rodki komunikacji, takiej jak: fax, telefon lub list. Dane kontaktowe Administratora s podane na stronie internetowej www.erbe.co pod zakadk „Kontakt”.


Administrator nie ponosi odpowiedzialnoci za niemono korzystania z serwisu www.erbe.co wskutek jakichkolwiek utrudnie niezalenych od Administratora, w szczeglnoci lecych po stronie dostawcy usug dostpu do internetu, usug hostingowych i innych. Administrator nie ponosi take odpowiedzialnoci za przerwy w dziaaniu serwisu www.erbe.co bd poszczeglnych jego funkcji. Administrator zastrzega sobie prawo przerwy w dostpnoci serwisu www.erbe.co, zwaszcza z przyczyn technicznych bd innych.

Dla uniknicia wtpliwoci, Administrator informuje, e ma prawo do modyfikowania, optymalizowania i uzupeniana zawartoci usug lub materiaw dostpnych w serwisie lub na stronie internetowej oraz ukadu strony w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Jakiekolwiek zakcenie dziaania serwisu lub strony internetowej na skutek prowadzenia tych czynnoci lub z innych przyczyn, nie daje podstawy do dania jakiegokolwiek odszkodowania.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo waciwe, Administrator wycza swoj odpowiedzialno z tytuu szkd spowodowanych z wykorzystania strony www.erbe.co, lub informacji zawartych na teje stronie internetowej.

Administrator dokada wszelkich stara, aby zabezpieczy stron www.erbe.co przed dziaaniem wirusw lub innych szkodliwych elementw, kadego rodzaju. Administrator nie udziela adnych zapewnie, e materiay i usugi zawarte na tej stronie s wolne od wirusw lub innych szkodliwych elementw, oraz e serwis jest w peni bezpieczny.
 

4. cza do witryn zewntrznych

Niniejsza strona internetowa moe zawiera odniesienia do produktw lub usug osb trzecich lub linki do witryn internetowych osb trzecich. Za porednictwem tych linkw uytkownik moe si przenie do systemw osb trzecich, za ktrych zawarto, dokadno i funkcje Administrator nie ponosi odpowiedzialnoci. Umieszczenie cza do stron zewntrznych nie oznacza poparcia, ani przyjcia przez Administratora odpowiedzialnoci za produkty lub usugi zawarte w tych witrynach zewntrznych. Wszelkie linki do innych witryn osb trzecich podano wycznie dla wygody uytkownika. Uytkownik musi samodzielnie podejmowa decyzje dotyczce produktw, usug i witryn osb trzecich.


5. Prawa wasnoci intelektualnej

Wszystkie treci lub materiay zawarte na tej stronie internetowej, w tym grafika, teksty, znaki handlowe, ukad strony oraz inne elementy (dalej zbiorczo „Zawarto”) s wasnoci Administratora lub zostay uyte przez Administratora za zgod danego waciciela. Strona internetowa, jak i treci, logotypy, obrazy oraz pozostae materiay, ich wybr i forma prezentacji s chronione prawem autorskim lub innymi prawami wasnoci intelektualnej.

Korzystanie z Zawartoci nie oznacza nabycia przez uytkownikw jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym do utworw. Uytkownik moe korzysta z tych utworw jedynie w zakresie dozwolonego uytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z pn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402). W szczeglnoci, poza okrelonymi w tych ustawach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora kopiowania, modyfikowania, czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposb jakiejkolwiek czci strony internetowej www.erbe.co w caoci lub czci.

Znaki handlowe, znaki towarowe, logotypy oraz inne znaki (dalej zbiorczo „Znaki Handlowe”) umieszczone na stronie www.erbe.co s prawnie chronione. Zgoda na uywanie tej strony nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na uywanie Znakw Handlowych pojawiajcych si na tej stronie. Wszelkie uycie Znakw Handlowych, bd podobnych znakw lub nazw, jest zabronione, chyba e Administrator wyrazi na pimie zgod na takie uycie Znakw Handlowych. Naruszenie praw wasnoci intelektualnej moe spowodowa podjcie stosownych krokw prawnych przez Administratora lub innych uprawnionych.
 

6. Przesyane materiay

Przesane za porednictwem strony internetowej www.erbe.co komunikaty lub materiay, w tym wiadomoci, zapytania, komentarze, sugestie, pomysy, grafiki, obrazki (dalej „Materiay”) s traktowane jako niepoufne i niezastrzeone. Przesyajc Materiay uytkownik wyraa zgod na ich bezpatnie uycie przez Administrator do dowolnego celu, w tym do zwielokrotnienia, ujawnienia, transmisji lub publikacji. Ponadto, przesyajc Materiay uytkownik gwarantuje, e przesane Materiay stanowi jego wasno, oraz e ich uycie przez Administratora nie naruszy praw osb trzecich. Administrator nie jest w aden sposb zobowizana do uywania przesanych Materiaw.

Administrator nie ponosi odpowiedzialnoci za Materiay zamieszczane przez uytkownikw na niniejszej stronie internetowej lub w witrynach, do ktrych prowadz cza z niniejszej strony internetowej. Administrator zastrzega sobie prawo do usunicia z niniejszej strony internetowej wszelkich Materiaw, ktre uzna za naruszajce przepisy prawa lub niezgodne z dobrymi obyczajami, w tym obraliwe, niecenzuralne, dyskryminujce, wzywajce do nienawici rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub propagujce przemoc.


7. Polityka poufnoci

Przesyajc poprzez strony www.erbe.co pytania lub komentarze, czy te zamawiajc subskrypcj materiaw dotyczcych Administratora, uytkownicy mog udostpnia Administratorowi swoje dane osobowe, w tym imi i nazwisko, adres e-mailowy lub adres pocztowy. Dane osobowe podane Administratorowi przez uytkownika bd przetwarzane przez Administratora w sposb zgodny z zakresem udzielonego przez uytkownika zezwolenia, a take dla celw technicznych zwizanych z rejestracj uytkownikw i obsug tej strony internetowej. Jednoczenie Administrator informuje, e podane przez uytkownika dane osobowe Administrator moe wykorzystywa w celach marketingowych produktw.
Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych uytkownik ma prawo dostpu do treci swoich danych oraz ich poprawiania. Zbieranie danych uytkownika odbywa si na zasadzie penej dobrowolnoci.


8. Cookies

W celu ustalenia danych statystycznych o ruchu uytkownikw oraz uatwienia uytkownikom korzystania z treci strony internetowej www.erbe.co, Administrator uywa technologii znanej jako cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer strony internetowej na komputerze uytkownika, ktre serwer ten moe odczyta przy kadorazowym poczeniu si z tego komputera. Uytkownik moe w kadej chwili wyczy w swojej przegldarce internetowej opcj przyjmowania cookies, co nie spowoduje utrudnie w korzystaniu z treci strony internetowej. Wicej informacji na temat wyczania cookies dostarczaj instrukcje poszczeglnych przegldarek oraz tre sekcji "help" danej przegldarki.


9. Postanowienia kocowe

W przypadku pyta, czy uwag uytkownikw dotyczcych warunkw korzystania ze strony internetowej www.erbe.co, czy polityki ochrony prywatnoci Administratora, prosimy o przesanie poczty elektronicznej na adres inkontrahent@erbeanimals.pl

System B2B oparty na systemie inKontrahent - www.inkontrahent.pl
Wymienione na Platformie B2B nazwy, znaki firmowe i znaki towarowe s� wy��czn� w�asno�ci� ich w�a�cicieli i zosta�y u�yte jedynie w celach informacyjnych.