LOGOWANIE
 
Login:
 
Haslo:
 
 

Nie pamitam hasa

Witamy w serwisie


 

 

REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO, ZWANEGO DALEJ NABYWC I/LUB UYTKOWNIKIEM, WYDAWANEGO PRZEZ ERBE SP. Z O.O., ZWANEGO DALEJ “WYDAWC”.

I. WARUNKI OGLNE

1. Voucher moe by zrealizowany wycznie na zakupy produktw dostpnych w asortymencie Wydawcy.

2. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotwk.

3. Voucher musi by zrealizowany jednorazowo i w caoci.

4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoci za Voucher, ktry zosta utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.

5. Nabywcy lub Uytkownikowi Vouchera nie przysuguj adne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytuu utraty (w tym rwnie kradziey) lub zniszczenia Vouchera.

6. Termin wanoci Vouchera widnieje na Voucherze. Nie moe by jednak duszy ni 6 miesicy od daty otrzymania/zakupu Vouchera.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

1. Wydawca przyjmuje do realizacji wycznie Vouchery, ktre s nieuszkodzone, posiadaj dat wanoci, numer i piecz Wydawcy.

2. Voucher mona wykorzysta na zakup wszystkich produktw dostpnych w asortymencie Wydawcy. Voucher mona zrealizowa osobicie lub zdalnie (telefonicznie, mailowo lub poprzez platform B2B – naley wwczas poda numer Vouchera lub przesa jego zdjcie poprzez mms / e-mail.

3. Przy realizacji Vouchera Uytkownikowi nie przysuguje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na ktr opiewa Voucher, gdy warto usugi jest nisza ni warto Vouchera.

4. Uytkownik zobowizany jest do zapaty rnicy ceny gotwk, przelewem bankowym,  kart patnicz lub kart kredytow, gdy warto zamwionych towarw jest wysza od wartoci przedstawionego Vouchera.

5. Wydawca  ma prawo odmwi zrealizowania Vouchera gdy:

a) upyn termin wanoci Vouchera,

b) uszkodzenia Vouchera uniemoliwiaj odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERW

1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje dowd zakupu (faktur vat lub paragon).

2. Wszelkie reklamacje zwizane z zakupem towaru przy uyciu Vouchera bd rozpatrywane przez Wydawc  na wniosek Nabywcy lub Uytkownika, po zoeniu reklamacji.

3. Podstaw uznania reklamacji towaru jest dowd zakupu wydany przy realizacji lub zakupie Vouchera.

IV. POSTANOWIENIA KOCOWE

1. Nabywca i/lub Uytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera owiadcza, e zapozna si z treci niniejszego Regulaminu, akceptuje jego tre w caoci i zobowizuje si przestrzega jego zapisw.

2. Uytkownik poprzez realizacj Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego uycia, w zakresie okrelonym w Regulaminie.

3.  Tre niniejszego Regulaminu jest dostpna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.erbeanimals.pl

4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, e nie naruszy to ju nabytych praw Nabywcw i/lub Uytkownikw. Wszelkie zmiany treci Regulaminu bd na bieco aktualizowane i udostpniane na stronie Wydawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kontakt: www.erbeanimals.pl e-mail: biuro@erbeanimals.pl nr tel.: 32 302 23 81 - 84;

Platforma B2B dla zarejestrowanych Uytkownikw: www.erbe.co

 

 

 

Jeli posiadasz konto uytkownika zaloguj si.

 

Jeli nie posiadasz konta bd nie pamitasz Swojego loginu prosimy o kontakt.

 

W celu przypomnienia hasa uyj przycisku "Nie pamitam hasa"

 

Prosz o zapoznanie si z Oglnymi Warunkami Wsppracy, Polityk Prywatnoci oraz Regulaminem. Uywanie niniejszego serwisu jest jednoznaczne z ich akceptacj.

 

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

 

  

Zapraszamy,

bdziemy wdziczni za wszelkie uwagi na temat dziaania niniejszego serwisu.

ERBE Sp. z o.o.

 


System B2B oparty na systemie inKontrahent - www.inkontrahent.pl
Wymienione na Platformie B2B nazwy, znaki firmowe i znaki towarowe s� wy��czn� w�asno�ci� ich w�a�cicieli i zosta�y u�yte jedynie w celach informacyjnych.